15,000

วิชาภูมิศาสตร์ ม.ต้น

9,999

วิชาประวัติศาสตร์ ม.ต้น

5,900

วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.ต้น